Masterbatches

Mastertint Λευκά

Mastertint Λευκά

Mastertint® Λευκά Masterbatches

Τα Mastertint® Λευκά masterbatches περιέχουν διοξείδιο τιτανίου άριστης ποιότητας. Ο τύπος διοξειδίου τιτανίου που χρησιμοποιείται σε κάθε προϊόν έχει επιλεγεί με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων της εφαρμογής για την οποία προορίζεται.

Για την παραγωγή των Mastertint® Λευκών masterbatches συνεργαζόμαστε με καθιερωμένους παραγωγούς διοξειδίου τιτανίου και αποδεχόμαστε μόνο παρτίδες που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ορισμένα προϊόντα περιέχουν και μικρονιζέ ορυκτό ανθρακικό ασβέστιο εξαιρετικής λευκότητας, χημικής καθαρότητας και ιδιαίτερα χαμηλής σκληρότητας, το οποίο δρα σαν αποκολλητικό πρόσθετο σε φιλμ, συνεισφέρει αυξημένη αδιαφάνεια, μειώνει τον χρόνο ψύξης, βελτιώνει την ακαμψία και μειώνει το κόστος χρήσης.

Λειτουργικά πρόσθετα, όπως αντιστατικά και πρόσθετα επεξεργασίας έχουν ενσωματωθεί σε επιλεγμένα προϊόντα για συνδυασμένο αποτέλεσμα.

Τα Mastertint® Λευκά masterbatches παράγονται σε γραμμές τελευταίας τεχνολογίας και κάθε παρτίδα υφίσταται μία σειρά ποιοτικών ελέγχων, που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα.

Έχουμε θέσει αυστηρά όρια ανοχής για κάθε παράμετρο, κατόπιν μελέτης των απαιτήσεων κάθε εφαρμογής. Οι ελεγχόμενες παράμετροι περιλαμβάνουν την περιεκτικότητα σε διοξείδιο τιτανίου, την απόχρωση, την ποιότητα διασποράς, την περιεκτικότητα σε υγρασία και το μέγεθος και την ποιότητα του κόκκου.

Πιο συγκεκριμένα τα Mastertint® Λευκά masterbatches προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Σύνθεση και Χρωματική Σταθερότητα
Η σταθερότητα της σύνθεσης διασφαλίζεται με τη χρήση ζυγιστικών τροφοδοτικών ακριβείας με μέγιστη απόκλιση +/- 0.5%.

Η περιεκτικότητα σε διοξείδιο τιτανίου και σε ανθρακικό ασβέστιο ελέγχεται εργαστηριακά με την μέθοδο της τέφρας (ISO 3451/1), όπου μία γνωστή ποσότητα masterbatch υφίσταται πυρόλυση και η κατά βάρος εκατοστιαία περιεκτικότητα κάθε συστατικού υπολογίζεται στη βάση του υπολείμματος μετά από θέρμανση σε καθορισμένη θερμοκρασία.

Η λευκότητα (απόχρωση) ελέγχεται σε χρωματομετρικό σύστημα.

Άριστη Ποιότητα Διασποράς
Η ποιότητα διασποράς είναι πιθανώς η σημαντικότερη παράμετρος ενός masterbatch αφού καθορίζει την χρωστική ικανότητα που αποδίδουν οι χρωστικές ύλες. Η καλή ποιότητα διασποράς ελαχιστοποιεί επίσης τους νεκρούς χρόνους του παραγωγικού εξοπλισμού του πελάτη για τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση των φίλτρων.

Η ποιότητα διασποράς των πιγμέντων διασφαλίζεται από την εξαιρετική ικανότητα ζύμωσης των μηχανημάτων μας και από το συνεχές φιλτράρισμα του τήγματος που παρακρατεί τυχόν συσσωματώματα και ξένες ύλες.

Η ποιότητα διασποράς ελέγχεται στο εργαστήριο είτε με οπτική παρατήρηση φιλμ είτε με τον προσδιορισμό της τιμής της πίεσης σε φίλτρο (EN 13900-5), ανάλογα με την προβλεπόμενη εφαρμογή.

Χαμηλή Περιεκτικότητα Υγρασίας
Η παρουσία πτητικών υλών, κατά κανόνα υγρασίας, είναι δυνατό να προκαλέσει προβλήματα στην παραγωγή ή ακόμη και να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Η πολύ χαμηλή περιεκτικότητα υγρασίας διασφαλίζεται με την χρήση εξοπλισμού ο οποίος στεγνώνει τους κόκκους πριν περάσουν στο σιλό και στο σύστημα ζύγισης και συσκευασίας. Η περιεκτικότητα υγρασίας ελέγχεται εργαστηριακά με θερμοζυγό.

Άριστη Ποιότητα Κόκκου
Το μέγεθος και η ομοιομορφία των κόκκων είναι σημαντικές παράμετροι για την τροφοδοσία του masterbatch με ογκομετρικές δοσομετρικές συσκευές καθώς και για τον ομοιόμορφο χρωματισμό του τελικού προϊόντος.

Η άριστη ποιότητα κόκκου διασφαλίζεται με τα σύγχρονα συστήματα κοκκοποίησης και διαχωρισμού των γραμμών παραγωγής μας. Οι πολύ μικροί ή μεγάλοι κόκκοι απομακρύνονται με δονούμενα κόσκινα, ώστε στους σταθμούς ενσάκισης να φθάνουν μόνο κόκκοι που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.

Η ποιότητα των κόκκων ελέγχεται με την μέτρηση του αριθμού των κόκκων που αντιστοιχούν σε ένα γραμμάριο masterbatch και με οπτικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν ανωμαλιών στο σχήμα ή το μέγεθος.

Σταθερό Βάρος Masterbatch σε κάθε Σακί
Το σταθερό βάρος προϊόντος που περιέχεται σε κάθε σάκο διασφαλίζεται από τον αυτόματο εξοπλισμό ζύγισης και συσκευασίας. Ο εξοπλισμός ζύγισης ελέγχεται καθημερινά για να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του.

Προϊόντα και Εφαρμογές
Διατίθεται μια ευρεία σειρά τυποποιημένων προϊόντων σε φορείς PE, PP, PS, PVC-P και Universal, τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα Προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως extrusion, φιλμ, και έγχυση σε καλούπι. Κατόπιν ζήτησης, μπορούν να σχεδιαστούν εξειδικευμένα προϊόντα.

Προσφέρονται τέσσερις σειρές προϊόντων ανάλογα με τον τύπο διοξειδίου τιτανίου που εμπεριέχεται:

  • Προϊόντα γενικής χρήσης που περιέχουν διοξείδιο τιτανίου ρουτιλίου με την υψηλότερη δυνατή καλυπτικότητα και λευκότητα, τα οποία είναι κατάλληλα για τις περισσότερες εφαρμογές.
  • (Α) Τα προϊόντα της σειράς Α περιέχουν διοξείδιο τιτανίου με μορφή κρυστάλλων ρουτιλίου με ειδική επιφανειακή επεξεργασία που ελαχιστοποιεί την παρακράτηση στην κεφαλή και τα προβλήματα lacing κατά την παραγωγή πολύ λεπτού φιλμ σε υψηλές θερμοκρασίες.
  • (W) Τα προϊόντα της σειράς W περιέχουν διοξείδιο τιτανίου με μορφή κρυστάλλων ρουτιλίου με ειδική επιφανειακή επεξεργασία που προσφέρει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
  • (Τ) Τα προϊόντα της σειράς Τ περιέχουν διοξείδιο τιτανίου με μορφή κρυστάλλων ανατάσης για προϊόντα που προορίζονται για εσωτερικούς χώρους και για καταναλωτικά προϊόντα με μικρό προβλεπόμενο χρόνο ζωής.

Υπάρχουν διαθέσιμοι τύποι με ουδέτερη απόχρωση, με μπλε τόνισμα και με έντονο μπλε τόνισμα.