Πληρωτικά & Βοηθητικά

Πληρωτικά

Πληρωτικά

Η Χρωστική ΑΕ διανέμει το πυρογενές διοξείδιο πυριτίου (fumed silica) KONASIL στην Ελληνική αγορά.

Οι παρακάτω δύο τύποι είναι διαθέσιμοι σε απόθεμα:

  • Konasil K-200 Μη επιφανειακά επεξεργασμένη υδρόφιλη άμορφη πυρογενής σίλικα με ειδική επιφάνεια m²/g
  • Konasil KD-15 Επιφανειακά επεξεργασμένη υδρόφοβη άμορφη πυρογενής σίλικα με ειδική επιφάνεια m²/g

Το πυρογενές διοξείδιο πυριτίου (fumed silica) χρησιμοποιείται:

  • Για τον έλεγχο της ρεολογίας και της θιξοτροπίας σε χρώματα και μελάνια
  • Σαν πρόσθετο για την πρόληψη της δημιουργίας ιζήματος και για το καλύτερο ‘στρώσιμο’ των εκτυπώσεων και των επιχρισμάτων
  • Σαν πηκτικό σε κόλλες και στόκους
  • Για την υποβοήθηση της ελεύθερης ροής σε σκόνες
  • Σαν ενισχυτικό πληρωτικό σε ελαστομερή σιλικόνης HCR- & RTV
  • Σαν πρόσθετο antiblock και αντιολισθητικό στα πλαστικά.